Regulamin Programu Lojalnościowego

 

§1 Definicje

Organizator Programu Lojalnościowego: Firma Usługowa „ ADI-TRANS” Janusz

Heretyk z siedzibą Krakowie ul.Ks.Turka 11/3 działający jako sklep internetowy

www.modny-dzieciak.pl, zwany dalej „Organizatorem”

Program lojalnościowy: program prowadzony przez Organizatora Programu

Lojalnościowego, polegający na systemie rabatów określonych w Regulaminie

Programu Lojalnościowego, zwany dalej „Programem”

Regulamin Programu Lojalnościowego: niniejszy regulamin, zwany dalej

„regulaminem programu”

Uczestnicy Programu Lojalnościowego: osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie

posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, zarejestrowani robiący zakupy

w sklepie internetowym www.modny-dzieciak.pl, zwani dalej „uczestnikami”.

Zgłoszenie udziału w programie:  automatycznie po rejestracji, złożeniu i realizacji

zamówienia w sklepie internetowym www.modny-dzieciak.pl  ,zwane dalej

„zgłoszenie”.


§2 Czas trwania Programu

Program rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2012 roku i trwa do odwołania przez

Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia programu bez

podania przyczyny.

O ewentualnym zawieszeniu lub zakończeniu programu Uczestnicy zostaną

poinformowani komunikatem na stronie internetowej sklepie  www.modny-

dzieciak.pl


§3 Zasięg Programu

Program prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


§4 Udział w Programie

Uczestnikiem programu lojalnościowego są osoby zarejestrowane w sklepie

internetowym www.modny-dzieciak.pl.

Klient przystępuje do programu dokonując zamówienia, zgodnie z regulaminem

sklepu  internetowego  www.modny-dzieciak.pl.

Uczestnictwo w programie jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne.

Każdy klient ma prawo zrezygnować z udziału w programie.

Uczestnictwo w programie ustaje w przypadku:

Rezygnacji z realizacji złożonego zamówienia.

Zalegania przez uczestnika z dowolną należną płatnością powyżej 14 dni .

Rezygnacji uczestnika z udziału w programie (forma mailowa albo telefoniczna).

Naruszenia lub nieprzestrzegania przez uczestnika regulaminu programu.


§5 Zasady programu

 Program lojalnościowy oferuje możliwość tańszego zakupu produktów za pomocą 

sklepu internetowego www.modny-dzieciak.pl.

Za każde zrealizowane zamówienie przyznawane są punkty lojalnościowe, które

można zrealizować podczas kolejnego zamówienia. Ilość uzyskanych punktów

zależy od wartości zamówienia tzn. za każde wydane 10,00 zł. przysługuje 1 punkt

lojalnościowy.

Punkty są naliczane na podstawie wartości pieniężnej (PLN) zamówienia.

W chwili złożenia zamówienia klient automatycznie uzyskuje liczbę punktów

oznaczoną statusem "Przygotowanie do wysyłki" jako punkty oczekujące,

obliczoną wg. następującego wzoru:

10,00 zł  =  1 punkt  x 0,25 zł

Przykładowo jeśli wartość zamówienia wynosi  145,00 zł  =  14 punktów  x  0,25 zł

= 3,50 zł  (czyli wykorzystując punkty przy kolejnym zamówieniu, produkt będzie

tańszy o 3,50 zł)

Punkty nie są naliczane od kosztu przesyłki zamówienia (przy wyborze przesyłki

zamówienia na adres podany podczas rejestracji).

Przelicznik wartości zamówienia na punkty jest wykorzystywany przy naliczaniu

punktów oznaczonych statusem „Przygotowanie do wysyłki” jako punkty

oczekujące, jakie klient otrzymuje w momencie złożenia zamówienia.


§6 Status punktów

Punkty Oczekujące - są to punkty automatycznie przyznawane w momencie

złożenia zamówienia przez klienta. Punkty oczekujące, oczekują na weryfikację

z naszej strony. Weryfikacja oznacza zmianę statusu punktów oczekujących na

jeden spośród dwóch następnych statusów (Doręczone lub Rezygnacja).

Punkty oczekujące - nie są brane pod uwagę przy obliczaniu salda punktowego

dla danego klienta.

Punkty Zaliczone - są to punkty zatwierdzone  przez zmianę statusu na

„ Doręczone”. Zmiana statusu punktów z oczekujących na zaliczone nastąpi

w momencie, kiedy wiadomo, że dana transakcja (zakup) została sfinalizowana.

Punkty oznaczone statusem zaliczone są brane pod uwagę przy obliczaniu

salda punktowego dla danego klienta.

Punkty Anulowane - są to punkty oznaczone zmianą statusu na „Rezygnacja”,

które nie przeszły pomyślnie weryfikacji i zostały anulowane w momencie nie dojścia

do transakcji (np. brak wpłaty, nie odebranie produktów w określonym przez nas

czasie, informacja klienta o rezygnacji z zamówienia). Punkty anulowane  - nie są

brane pod uwagę przy obliczaniu salda punktowego dla danego klienta.

Punkty Wykorzystane - są to punkty, które klient wykorzystał do zapłaty za

zamówione produkty. Punkty wykorzystane są uwzględnione w saldzie punktów

klienta automatycznie w momencie płatności punktami za zamówienie. Punkty

 wykorzystane są brane pod uwagę przy obliczaniu salda punktowego dla

danego klienta.

 

 §7 Saldo punktów

Saldo punktów klienta jest obliczane według  wzoru:

Saldo punktów klienta = suma punktów zaliczonych - suma punktów

wykorzystanych

Klient może wykorzystywać jedynie punkty określone jako Saldo punktów klienta.

Wraz z dokonaniem zakupu saldo punktów zmniejsza się o liczbę wykorzystanych

punktów.

Saldo punktów jest wykorzystywane przy składaniu kolejnego zamówienia w

przypadku kliknięcia opcji - wykorzystaj punkty lojalnościowe.

Przy zamówieniu zostanie wykorzystana liczba punktów z salda punktów wybrana

przez użytkownika w trakcie dokonywania zamówienia pod warunkiem, że saldo

punktów jest większe od ilości wykorzystywanych punktów.

Saldo punktów może być zmienione przez administratorów systemu w przypadku

anulowania zamówienia.

Każdy zarejestrowany i zalogowany klient otrzymuje informacje o aktualnym stanie

salda punktowego.

 

§8 Reklamacje i skargi

Wszelkie reklamacje i skargi ze strony uczestników należy składać listem

poleconym, najpóźniej do dziesięciu dni  od daty zakończenia programu na adres 

Firma Usługowa „ADI-TRANS” Janusz Heretyk, 30-717 Kraków, ul. Ks. Turka 11/3.


§9 Odpowiedzialność

Organizator Programu zastrzega prawo wprowadzenia zmian do regulaminu,

z poszanowaniem zasady ochrony praw nabytych.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewywiązania się z regulaminu

w przypadku, gdy fakt ten wynika z niemożliwych do uniknięcia okoliczności,

będących następstwem działania siły wyższej. Do okoliczności takich zalicza się,

między innymi: trudne warunki pogodowe, pożar, powódź, wojnę, trzęsienie ziemi,

zamieszki, spory przemysłowe, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, obowiązującą

legislację lub wydarzenia, za które strony nie ponoszą winy, a które sprawiają,

że wywiązanie się ze zobowiązań nie jest możliwe całkowicie, bądź częściowo.


§10 Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin, jak również program lojalnościowy podlegają prawu polskiemu

i wyłącznej jurysdykcji powszechnych sądów polskich.

W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące

przepisy prawa polskiego.

Organizator informuje, iż wszelkie dane osobowe uczestników przetwarzane będą

wyłącznie w celach związanych z programem.

 Każdy uczestnik ma prawo w każdym czasie wglądu do swoich danych, żądania ich

poprawienia i/lub usunięcia. Niniejszy regulamin dostępny jest  na stronie

www.modny-dzieciak.pl.

 

Organizator nie wyklucza wprowadzania kolejnych ofert promocyjnych lub

rabatowych. O zaistniałym fakcie poinformuje niezwłocznie na stronie

www.modny-dzieciak.pl.