INFORMACJA RODO

Szanowni Klienci,

W rozumieniu przepisów krajowych i unijnych o ochronie danych osobowych Administratorem zbiorów danych osobowych (Administratorem) jest: Przedsiębiorca Janusz Heretyk prowadzący wpisaną do CEiDG RP działalność pod firmą JANUSZ HERETYK FIRMA USŁUGOWA "ADI-TRANS" zs. 30-717 Kraków, ul. Ks Wincentego Turka 11/3, nadane NIP:6791063335, Regon:350961748, e-mail: [email protected] Uprzejmie informujemy, iż przetwarzanie danych osobowych w Firmie Usługowej "ADI-TRANS" odbywa się zgodnie z prawem polskim, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - L 119/1 i Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych (wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym używanym do przetwarzania danych osobowych). Osoba, której dane dotyczą ma zagwarantowane prawa do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO), do niepodlegania automatyzacji. Przetwarzanie danych osobowych Klientów wymaga jednoznacznej i dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą, jest niezbędne do realizacji zamówienia lub wynika z prawnie uzasadnionego interesu Przedsiębiorcy (np. dla celów marketingu oferty sklepu internetowego poprzez newsletter). Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób masowy, nie przetwarzamy danych wrażliwych. Ze względu na specyfikę sklepu internetowego (akcesoria i moda dziecięca) dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą poprzez sklep internetowy modny-dzieciak.pl .Przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do realizacji zamówienia w sklepie intenetowym; przetwarzanie w celach marketingowych odbywa się wyłącznie za dobrowolną zgodą. Przetwarzanie danych osobowych w trwa do czasu realizacji zamówienia, do jego rozliczenia, do odwołania w celach marketingowych oraz do zmiany celu przetwarzania. Firma Usługowa "ADI-TRANS" nie przekazuje danych osobowych bez jednoznacznej zgody osób, których dane dotyczą lub umocowania w przepisie prawa oraz na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania. Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce prywatności.

Polityka ochrony prywatności 

sklepu internetowego „Modny Dzieciak”

wersja nr 2.00 aktualna od dnia: 25 maja 2018r.

Witamy Serdecznie w sklepie internetowym „Modny Dzieciak” pod adresem: https://modny-dzieciak.pl/pl/

„Modny Dzieciak” to sklep internetowy mający w swojej ofercie obuwie dla dzieci, zabawki , artykuły szkolne, sport&fun oraz akcesoria.

 

1. Politykę prywatności wprowadza się na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  - L 119/1 oraz Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn.zm.).

2. Poniżej przedstawione są procedury ochrony prywatności stosowane przez Sprzedającego i jednocześnie Administratora (danych osobowych):  Przedsiębiorca Janusz Heretyk prowadzący wpisaną do CEiDG RP działalność pod firmą JANUSZ HERETYK FIRMA USŁUGOWA "ADI-TRANS" zs. 30-717 Kraków, ul. Ks Wincentego Turka 11/3, nadane NIP:6791063335, Regon:350961748, e-mail: [email protected]

3. Sprzedający respektuje i chroni prawa autorskie oraz prawa właścicieli do zastrzeżonych symboli albo znaków towarowych.

4. Podstawowe definicje odnoszące się do danych osobowych:

a)     Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

b)    Zbiór danych – oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.

c)     Przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d)    Zgoda (osoby, której dane dotyczą) - oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych, przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.

5.     Sprzedający zawsze dokłada należytej staranności, celem ochrony przekazywanych do przetwarzania danych – w tym danych osobowych, zasada ta dotyczy stosowanych rozwiązań technologicznych, wdrożonych procedur i organizacji obsługi.

6.     Sprzedający przetwarza są  następujące dane osobowe:

imię i nazwisko, adres, nr PESEL/NIP, nr telefonu, adres e-mail , w zbiorach ModnyDzieciak_Klienci / ModnyDzieciak_informacja

7.     Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie za dobrowolną i jednoznaczną Zgodą osoby, której dane dotyczą. Podanie jakiejkolwiek danej osobowej do przetwarzania, jest świadome i następuje przed zawarciem jakiejkolwiek umowy lub dokonaniem czynności przez Sprzedającego.

8.     Przetwarzanie danych osobowych (kontaktowych i adresowych) Klientów dla celów esklepu modny-dzieciak.pl jest obowiązkowe do złożenia, realizacji i rozliczenia zamówienia i udzielenia odpowiedzi na pytanie poprzez formularz kontaktowy oraz dobrowolne dla przesyłania informacji handlowej przez Sprzedającego drogą elektroniczną (Newsletter). Przekazanie danych identyfikacyjnych jest niezbędne dla zawarcia umowy sprzedaży dla towarów prezentowanych w esklepie. Przetwarzanie danych osobowych obowiązkowych odbywa się do chwili realizacji i rozliczenia umowy sprzedaży lub udzielenia odpowiedzi, a nieobowiązkowych do odwołania Zgody, lub zmiany celu przetwarzania.

9.     Sprzedający zabezpiecza odpowiednio dobranymi sposobami dane przekazane do przetwarzania przed ich przejęciem przez osoby nieupoważnione, przed nieuprawnionym przetwarzaniem danych – w tym danych osobowych – niezgodnym z obowiązującym prawem polskim i unijnym oraz dokłada należytej staranności, by zabezpieczanie i kontrola tych danych odbywała się w sposób ciągły. Sprzedający nie przekazuje danych osobowych stronie trzeciej bez dobrowolnej, świadomej i jednoznacznej zgody osoby, której dane dotyczą, np. podmiotowi obsługującemu system płatności celem rozliczenia sprzedaży.

10.  Klientowi, który przekazał Sprzedającemu dane osobowe przysługują prawa: do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do  wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO), do niepodlegania automatyzacji.

11.  Klient przyjmuje do wiadomości, że informacje na temat danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego udzielane będą na podstawie wniosku tradycyjnego lub elektronicznego.

12.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientami poprzez zamieszczanie komunikatów na stronie internetowej https://modny-dzieciak.pl/pl/ lub drogą elektroniczną lub telefoniczną celem potwierdzenia danych do zamówienia.

13.  Płatności w Serwisie są obsługiwane przez systemy zewnętrzne PayU (Administrator: PayU S.A.) lub PayPal (Administrator PayPal [Europe] S.à r.l. et Cie, S.C.A.).

14.  System informatyczny esklepu modny-dzieciak.pl stosuje technologię cookies (czyli: krótkich plików tekstowych zapisywanych w komputerze użytkownika strony internetowej, celem badania i ułatwiania wykorzystania przez niego danej strony internetowej), tj.

a.     Sesyjne pliki cookies :

Pliki pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

b.     Pliki cookies służące do analiz:

Pliki pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

c.     Pliki cookies używane do targetowania:

Pliki zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.  

w następujących  zastosowaniach:

·      jako element ułatwiający powtórne logowane się Klienta;

·      jako element systemu „koszyka zakupowego” ułatwiający Klientowi zakupy;

·      jako część systemu Google Analytics, tj. serwisu analizy ruchu na stronach internetowych udostępnianego przez Google LLC.  Polityka prywatności Google Analytics: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl , PayU: https://www.payu.pl/polityka-cookies , PayPal: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full  

15.  Google Analytics wykorzystuje technologię cookies, w celu umożliwienia przeanalizowania źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi osobowymi Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Jeżeli Klient nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Administrator nie może zagwarantować poprawnego działania naszej witryny. Jeżeli Klient zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin naszej witryny chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

16.  Zapisywanie plików cookies może zostać wyłączone poprzez odpowiednie ustawienie opcji w używanej przeglądarce internetowej. Pliki cookies mogą zostać usunięte poprzez użycie odpowiedniej opcji w używanej przeglądarce internetowej.

17.  System informatyczny esklepu modny-dzieciak.pl nie stosuje cookies służących do śledzenia aktywności Klientów.

18.  esklep Modny Dzieciak zawiera linki pozwalające odwiedzać inne strony internetowe. Jeżeli link taki zostanie użyty do opuszczenia esklepu, to jednocześnie należy zaakceptować fakt, iż Sprzedający nie ma żadnej kontroli nad zawartością stron zewnętrznych. Zatem, nie może i nie jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i danych osobowych podczas odwiedzania stron zewnętrznych. Strony te posiadają własne zasady (polityki) prywatności, z którymi należy się zapoznać.

19.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapisów dotyczących ochrony prywatności w każdym czasie i dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem, iż zmiany nigdy nie będą obowiązywały wstecz. W przypadku wprowadzenia zmian będą one ogłoszone na naszej stronie internetowej:http://www.modny-dzieciak.pl, aby można było się z nimi zapoznać i do nich ustosunkować w czasie przynajmniej czternastu dni przed wejściem w życie zmian.

20.  Jeżeli Osoba, której dane dotyczą zauważy, że jakakolwiek dane są niezgodne
z prawdą lub niekompletne, należy to zgłosić Sprzedającemu drogą elektroniczną; w razie potwierdzenia wystąpienia niezgodności zostanie ona niezwłocznie poprawiona.

21.  Klienci mają możliwość bezpośredniego kontaktu drogą elektroniczną ze Sprzedającym poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: [email protected]      lub za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem internetowym: https://modny-dzieciak.pl/pl/kontakt