Regulamin Programu Lojalnościowego

 

§1 Definicje

Organizator Programu Lojalnościowego: Firma Usługowa „ ADI-TRANS” Janusz Heretyk z siedzibą Krakowie ul.Ks.Turka 11/3 działający jako sklep internetowy www.modny-dzieciak.pl, zwany dalej „Organizatorem” Program lojalnościowy: program prowadzony przez Organizatora Programu Lojalnościowego, polegający na systemie rabatów określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego, zwany dalej „Programem”

Regulamin Programu Lojalnościowego: niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem programu” Uczestnicy Programu Lojalnościowego: osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, zarejestrowani robiący zakupy w sklepie internetowym www.modny-dzieciak.pl, zwani dalej „uczestnikami”. Zgłoszenie udziału w programie:  automatycznie po rejestracji, złożeniu i realizacji zamówienia w sklepie internetowym www.modny-dzieciak.pl  ,zwane dalej „zgłoszenie”.

§2 Czas trwania Programu

Program rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2012 roku i trwa do odwołania przez 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia programu bez podania przyczyny. O ewentualnym zawieszeniu lub zakończeniu programu Uczestnicy zostaną poinformowani komunikatem na stronie internetowej sklepie www.modny-dzieciak.pl

§3 Zasięg Programu

Program prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§4 Udział w Programie

Uczestnikiem programu lojalnościowego są osoby zarejestrowane w sklepie internetowym www.modny-dzieciak.pl. Klient przystępuje do programu dokonując zamówienia, zgodnie z regulaminem sklepu  internetowego  www.modny-dzieciak.pl. Uczestnictwo w programie jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne. Każdy klient ma prawo zrezygnować z udziału w programie. Uczestnictwo w programie ustaje w przypadku: Rezygnacji z realizacji złożonego zamówienia. Zalegania przez uczestnika z dowolną należną płatnością powyżej 14 dni. Rezygnacji uczestnika z udziału w programie (forma mailowa albo telefoniczna). Naruszenia lub nieprzestrzegania przez uczestnika regulaminu programu.

§5 Zasady programu

 Program lojalnościowy oferuje możliwość tańszego zakupu produktów za pomocą sklepu internetowego www.modny-dzieciak.pl. Za każde zrealizowane zamówienie przyznawane są punkty lojalnościowe, które można zrealizować podczas kolejnego zamówienia. Ilość uzyskanych punktów zależy od wartości zamówienia tzn. za każde wydane 10,00 zł. przysługuje 1 punkt lojalnościowy.

Punkty są naliczane na podstawie wartości pieniężnej (PLN) zamówienia. W chwili złożenia zamówienia klient automatycznie uzyskuje liczbę punktów oznaczoną statusem "Przygotowanie do wysyłki" jako punkty oczekujące, obliczoną wg. następującego wzoru: 10,00 zł  =  1 punkt  x 0,25 zł Przykładowo jeśli wartość zamówienia wynosi  145,00 zł  =  14 punktów  x  0,25 zł = 3,50 zł  (czyli wykorzystując punkty przy kolejnym zamówieniu, produkt będzie tańszy o 3,50 zł).

Punkty nie są naliczane od kosztu przesyłki zamówienia (przy wyborze przesyłki zamówienia na adres podany podczas rejestracji).

Przelicznik wartości zamówienia na punkty jest wykorzystywany przy naliczaniu punktów oznaczonych statusem „Przygotowanie do wysyłki” jako punkty oczekujące, jakie klient otrzymuje w momencie złożenia zamówienia.

§6 Status punktów

Punkty Oczekujące - są to punkty automatycznie przyznawane w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Punkty oczekujące, oczekują na weryfikację z naszej strony. Weryfikacja oznacza zmianę statusu punktów oczekujących na jeden spośród dwóch następnych statusów (Doręczone lub Rezygnacja). Punkty oczekujące - nie są brane pod uwagę przy obliczaniu salda punktowego dla danego klienta.

Punkty Zaliczone - są to punkty zatwierdzone  przez zmianę statusu na „Doręczone”. Zmiana statusu punktów z oczekujących na zaliczone nastąpi w momencie, kiedy wiadomo, że dana transakcja (zakup) została sfinalizowana. Punkty oznaczone statusem zaliczone są brane pod uwagę przy obliczaniu salda punktowego dla danego klienta.

Punkty Anulowane - są to punkty oznaczone zmianą statusu na „Rezygnacja”, które nie przeszły pomyślnie weryfikacji i zostały anulowane w momencie nie dojścia do transakcji (np. brak wpłaty, nie odebranie produktów w określonym przez nas czasie, informacja klienta o rezygnacji z zamówienia). Punkty anulowane  - nie są brane pod uwagę przy obliczaniu salda punktowego dla danego klienta.

Punkty Wykorzystane - są to punkty, które klient wykorzystał do zapłaty za zamówione produkty. Punkty wykorzystane są uwzględnione w saldzie punktów klienta automatycznie w momencie płatności punktami za zamówienie. Punkty wykorzystane są brane pod uwagę przy obliczaniu salda punktowego dla danego klienta.

 §7 Saldo punktów

Saldo punktów klienta jest obliczane według  wzoru: Saldo punktów klienta = suma punktów zaliczonych - suma punktów wykorzystanych. Klient może wykorzystywać jedynie punkty określone jako Saldo punktów klienta. Wraz z dokonaniem zakupu saldo punktów zmniejsza się o liczbę wykorzystanych punktów. Saldo punktów jest wykorzystywane przy składaniu kolejnego zamówienia w przypadku kliknięcia opcji - wykorzystaj punkty lojalnościowe. Przy zamówieniu zostanie wykorzystana liczba punktów z salda punktów wybrana przez użytkownika w trakcie dokonywania zamówienia pod warunkiem, że saldo punktów jest większe od ilości wykorzystywanych punktów. Saldo punktów może być zmienione przez administratorów systemu w przypadku anulowania zamówienia. Każdy zarejestrowany i zalogowany klient otrzymuje informacje o aktualnym stanie salda punktowego.

§8 Reklamacje i skargi

Wszelkie reklamacje i skargi ze strony uczestników należy składać listem poleconym, najpóźniej do dziesięciu dni  od daty zakończenia programu na adres  Firma Usługowa „ADI-TRANS” Janusz Heretyk, 30-717 Kraków, ul. Ks. Turka 11/3.

§9 Odpowiedzialność

Organizator Programu zastrzega prawo wprowadzenia zmian do regulaminu, z poszanowaniem zasady ochrony praw nabytych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewywiązania się z regulaminu w przypadku, gdy fakt ten wynika z niemożliwych do uniknięcia okoliczności, będących następstwem działania siły wyższej. Do okoliczności takich zalicza się, między innymi: trudne warunki pogodowe, pożar, powódź, wojnę, trzęsienie ziemi, zamieszki, spory przemysłowe, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, obowiązującą legislację lub wydarzenia, za które strony nie ponoszą winy, a które sprawiają, że wywiązanie się ze zobowiązań nie jest możliwe całkowicie, bądź częściowo.

§10 Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin, jak również program lojalnościowy podlegają prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji powszechnych sądów polskich. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Organizator informuje, iż wszelkie dane osobowe uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z programem. Każdy uczestnik ma prawo w każdym czasie wglądu do swoich danych, żądania ich poprawienia i/lub usunięcia. Niniejszy regulamin dostępny jest  na stronie www.modny-dzieciak.pl. Organizator nie wyklucza wprowadzania kolejnych ofert promocyjnych lub rabatowych. O zaistniałym fakcie poinformuje niezwłocznie na stronie www.modny-dzieciak.pl.